المكفوفين

Braille EDGE 40 Braille Display                                                   Focus 14 Blue Braille Display  2منتجات الويبBrailliant BI 32 cell braille display                                              Focus 40 Blue Braille Display  3منتجات الويبHumanware EyePal OCR reader                                        Victor Reader Stratus 12M DAISY player  4منتجات الويبClover 4 handheld video magnifier                                      TOPAZ PHD Portable Video Magnifier  5منتجات الويبGeemarc Amplified speaker phones                                        OrCam one additional year warranty  6منتجات الويبAll braille books                                                                                               Talking calculator  7منتجات الويب